حاکم شدن وحشت در سوئد در پی پیدایش پدیده‌ دلقک شوم/ درخواست مقامات برای حفظ خونسردی