درخواست حامیان بزرگ مالی حزب جمهوری‌خواه برای کنار گذاشتن ترامپ