حرکت احزاب روی ریل قانون مداری/تشریح تبعات فعالیت احزاب بدون شناسنامه در عرصه سیاسی