مخالفت مسقط با تحرکات سعودی در شورای همکاری خلیج فارس