مربی تراکتورسازی: امیدوارم تیم بهتر برنده میدان شود