مردم ایلام در عاشورای حسینی بهترین جلوه‌ها را در عزای حسینی نشان دادند