امام جمعه بجنورد: زینب کبری و امام سجاد(ع) پیام عاشورا را تکمیل کردند