امام جمعه مشهد: "ما اهل کوفه نیستیم" نباید در حد شعار باشد