همکاری روسیه و هند برای ساخت بالگرد نظامی و مسافربری