امام جمعه رفسنجان: حفظ و اشاعه فرهنگ عاشورا وظیفه مسلمانان است