امام جمعه پلدختر: رژیم آل سعود ادامه دهنده تفکر اموی است