انتخاب عربستان به عنوان رئیس کمیته حقوق بشر سازمان ملل رسوایی بزرگی است