امام جمعه دزفول:ولنگاری فرهنگی ارزشهای جامعه را تهدید می کند