اجتماعات بزرگ عزاداری شیعیان، تیری برچشم چشمنان اسلام است