روحانیون از فرصت محرم برای بیان فلسفه قیام امام حسین (ع) استفاده کنند