موسویان: تعامل ایران در مساله سوریه منوط به اجرای دقیق برجام است