ترکیه به دنبال خرید گاز اسرائیل / گفتگو درباره ساخت خط لوله گازی زیردریایی اسرائیل - ترکیه