در سلسله انفجارهای جنوب شرق ترکیه 12 نظامی ترک زخمی شدند