نیجریه خواستار کمک ایران در زمینه اکتشافات معدن شد