اعتصاب 60 ساعته شماری معدنچی بلغارستانی در پانصد متری زیر زمین