مردم بحرین به صورت گسترده در منطقه «الدراز» تظاهرات کردند