روسیه نقش مهمی در مسائل مربوط به اوکراین و سوریه دارد