برای اولین بار در دنیا یک سلاح رادیو الکترونیکی در روسیه آزمایش شد