اطاعت از اوامر الهی ضامن موفقیت انسان در زندگی است