امام جمعه یزد: ایستادگی در برابر دشمنان، اوج بصیرت است