پاسداری از نظام اسلامی، حفاظت از قیام امام حسین (ع) است