خطیب جمعه سبزوار: امام سجاد(ع) پیام آور نهضت ایستادگی بود