تبعات فعالیت احزاب بدون شناسنامه در عرصه سیاسی کشور/برای حضور همه‌جانبه مردم در انتخابات، از اجرای قوانین احزاب چشم‌پوشی می‌کنیم