تجمع اعتراضی به خطر افزایش شیوع «تب دنگی» در پاکستان