هدف از عزاداری برای امام حسین (ع) اتخاذ سیره آن حضرت در زندگی است