امام جمعه زنجان: رمز ماندگاری قیام عاشورا، الهی بودن این حرکت است