امام جمعه کاشمر بی بصیرتی را بستر تحق اهداف دشمنان دانست