نظامیان رژیم صهیونیستی هفت فلسطینی را بازداشت کردند