مقام اقتصادی چین: اراده وافری برای گسترش روابط ایران و چین وجود دارد