زنده نگه داشتن عاشورا اولویت پیام آوران نهضت حسینی (ع) است