حق الناس را باندی و جناحی تفسیر نکنیم/ سعودی‌ها بسوزند و بمیرند