آل سعود با نزدیک شدن به سقوط نفس آخر خود را می کشد