امام جمعه گناباد: رمز سعادت جامعه اسلامی توجه به درسهای عاشورا است