ضرورت تشکیل هلدینگ‌های قوی کشاورزی و حمایت از تولیدکنندگان