قطع یکی از مهمترین شریانهای امدادرسانی جبهه النصره در ریف دمشق