عزاداری باشکوه عاشورا در دل دشمنان اسلام هراس انداخته است