قراردادهای بین‌المللی درمان درد بی‌عرضگی مدیران نیست