مشارکت نیروهای آموزش دیده توسط ترکیه در عملیات آزادسازی موصل