داعش از آتش بس در سوریه برای بازیابی نظامی استفاده کرد