مذاکره امام حسین(ع) با دشمن؛ مغالطه‌ای کثیف برای مصادره‌ کردن معصومین