سردار نقدی: برخی ایراد می‌گیرند که نباید با سوریه و یمن کاری داشته باشیم