کارت سوخت ابزاری برای مقابله با تحریم واردات بنزین