حامیان اصلی حزب جمهوریخواه آمریکا خوستار کنار گذاشتن ترامپ هستند