نهضت سیدالشهدا(ع) ظرفیت بالا و رسالت پیام رسانی ممتازی دارد