کلینتون نیروی کافی برای جایگاه ریاست‌جمهوری را ندارد/ خانواده کلینتون وزارت دادگستری را کنترل می‌کند